ČLENOVIA A.R.E.S. PODPORILI RÁDIOVÝM SPOJENÍM AKCIU P-18 V PREŠOVE

Publikované 5.9.2018


V tomto príspevku je popísaná našu účasť na podujatí, ktoré sme síce neorganizovali a ktoré ani nemôžem nazvať ako akciu A.R.E.S., keďže sa nejednalo o žiadne cvičenie A.R.E.S. ani o žiadnu mimoriadnu udalosť či živelnú pohromu. Napriek tomu to tu však uvádzam v časti o našich domácich aktivitách, lebo išlo o veľkú príležitosť najmä pre krajských koordinátorov A.R.E.S. za Košický a Prešovský  kraj precvičiť si v reálnej situácii zabezpečenie rádiového spojenia v rámci pomerne veľkého mesta akým mesto Prešov naozaj je a ďalej, precvičiť si v reálnej situácii koordináciu  rádiovej komunikácie pre pomerne veľký team dobrovoľníkov a dobrovoľných hasičov, ktorí zabezpečovali túto veľkú akciu za účasti viac ako 4500 účastníkov. Z tohto pohľadu to bola pre nás veľmi dôležitá akcia, na ktorej sme sa veľa poučili, získali nové skúsenosti, ktoré sa len veľmi ťažko získavajú na cvičeniach so simulovanými situáciami. Tentoraz sa išlo „naostro“ a to nie len jeden počas jedného dňa, ale hneď takmer celé 4 dni a 3 noci, čo prinieslo aj ďalšie problémy, s ktorými sme sa museli vedieť vysporiadať.

Naša účasť na tomto podujatí nebola vopred dlhodobo plánovaná a všetko sa to nakoniec zbehlo veľmi rýchlo v priebehu dvoch dní,   čo trošku pripomínalo mimoriadnu situáciu, ktorá príde znenazdajky a neočakávane a preverilo to našu akcieschopnosť a pripravenosť k rýchlemu zásahu. Celé to vzniklo nasledovne.

Vo februári sme nadviazali zatiaľ neformálnu spoluprácu s Občianskym združením OZ MRAK, ktoré sa venuje dobrovoľníckej záchranárskej činnosti a spolu s kynologickým zborom KZZ SR pomáha pri hľadaní stratených osôb, poskytuje pomoci pri odstraňovaní živelných pohrôm,  organizuje školeniam v oblasti ochrany, bezpečnosti, záchranárstva a podobne. V spolupráci s OZ MRAK sme sa  v apríli tohto roka veľmi úspešne zúčastnili cvičenia KOŠICE FIRE RESCIE 2018   a  s týmto občianskym združením  ďalej spolupracujeme na príprave na  prípadnú účasť na záchranných  akciách rôzneho typu aj v spolupráci s jednotkami DHZ z nášho kraja..

OZ MRAK ako dobrovoľnícka záchranárska organizácia ponúkla  organizátorom  podujatia P18 – Celoslovenského stretnutie mládeže , ktoré sa konalo v Prešove v dňoch  26.7 až 29.7.2018  svoju pomoc v podobe poskytnutia potrebného záchranárskeho materiálu a sanitky  pre potreby  teamu dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať na podujatí  lekársku zdravotnú službu. Rovnako ponúkla možnosť poskytnúť v spolupráci s nami aj rádiové spojenie pre dobrovoľnícke teamy, ktoré budú zabezpečovať  organizáciu podujatia.  Veľmi dlho sa však nič nedialo a tak sme nevedeli, v akej podobe sa bude dať uskutočniť naša  pomoc. Nakoniec až tesne pred samotným podujatím  v utorok  24.7.2018 sme sa zúčastnili prvého spoločného pracovného stretnutia s organizátormi, kde sme sa dozvedeli, čo a v akom rozsahu potrebujú zabezpečiť od OZ MRAK a od nás rádioamatérov.

Požiadavka  na nás rádioamatérov – spojárov bola veľmi  konkrétna, avšak striedma a reálna, keď  od nás požadovali zabezpečiť rádiové spojenie pre tri hlavné dobrovoľnícke teamy:

 • zdravotnícky team, ktorý zabezpečoval zdravotnú službu v rámci stretnutia            (12 členov)
 • organizačný team ktorý riešil rôzne problémy s organizáciou viacerých podujatí, ktoré sa konali aj na rôznych miestach v meste a organizoval pohyb účastníkov po meste (10 členov)
 • bezpečnostný team, ktorý sa staral o riadene príchodu účastníkov do športovej haly, rovnomerné rozdelenie v jednotlivých sektoroch a priechodnosť dôležitých koridorov (vstupov a výstupov z haly), aby bola zabezpečená bezpečnosť  účastníkov, vetranie v hale a priechodnosť pre zdravotníkov zasahujúcich v priestoroch haly (najprv len  7 členov, neskôr zvýšenie na 10 členov)

Tieto organizátormi  požadované počty  rádiostaníc sme vedeli technickými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii pokryť. Z hľadiska plánu spojenia sme využili frekvencie z profi pásma, ktoré  má k dispozícii fy LC Antenas (OM0AMR) a jednu zo simplexných frekvencií , ktoré má pridelené Braňo OM8WW.  Z týchto frekvencií sme pre organizačný team použili  prevádzačový frekvenčný pár kvôli tomu, že tento team potreboval operovať v rámci širšieho priestoru mesta Prešov vrátane okolitých sídlisk (napr. sídlisko Sekčov), kde boli jednak ubytovávaní viacerí účastníci podujatia a kde prebiehali aj niektoré satelitné aktivity stretnutia. Z uvedeného dôvodu bol prevádzač umiestnený na „najvýhodnejšej“ kóte v meste – na veži kostola v centre mesta.

Pretože  pracovná porada s organizátormi bola až tak  neskoro (v utorok), na celú technickú prípravu sme mali jediný deň (stredu), kedy sme dali dohromady rádiá, nabili ich, nainštalovali na veži prevádzač a pripravili ostatnú techniku, ktorú sme potrebovali použiť na mieste na vytvorenie malého improvizovaného operačného strediska pre tri teamy . Všetko sa nakoniec stihlo a  organizátori  boli vybavení rádiami a operačné stredisko bolo pripravené do pohotovosti ešte pred oficiálnym začiatkom podujatia vo štvrtok popoludní.

Ďalším veľkým podporným teamom podujatia boli dobrovoľní hasiči z jednotiek DHZ z okresu Prešov pod velením veliteľa DHZ Prešov-mesto. Úlohou týchto hasičov bolo zabezpečiť požiarnu bezpečnosť v hale,  podporovať zdravotný  team hlavne pri transporte pacientov na ošetrovňu, rozdávať vodu účastníkom, pomôcť bezpečnostnému teamu pri udržiavaní poriadku v hale a podobne. Tento dobrovoľnícky team DHZ mal zabezpečené vlastné rádiové spojenie a mal aj ustanovenú vlastnú operátorku, ktorá sedela pri našom stole operačného strediska a všetky požiadavky na zásah, ktoré hlásil zdravotnícky team alebo aj iné teamy  tak okamžite prenášala na  svojich členov. Preto boli naše reakcie na akýkoľvek zdravotný či iný problém, ktorý vznikol v hale veľmi rýchle a operatívne.

Z hľadiska ochrany života a zdravia účastníkov bol mimoriadne dôležitý zdravotnícky team.  O rozsahu zásahov tohto  teamu počas 4 dní stretnutia najlepšie hovorí štatistika, ktorú spracoval vedúci zdravotníckeho teamu:

Počas P18 (26-29.7.2018) bolo ošetrených spolu  144 pacientov.

Najčastejšie zdravotné problémy:

– 32 pacientov s gastro-intestinálnymi ťažkosťami (bolesť brucha, hnačky, zvracanie)

– 29 pacientov z dôvodu predkolapsových a kolapsových stavov

– 27 pacientov s úrazom (rozbité koleno a pod.)

– 16 pacientov poštípaných hmyzom

Ďalším špecifikom podujatia bolo to, že časť aktivít pribiehala aj v priestoroch amfiteátra alebo priamo v centre mesta, kvôli čomu sme museli operatívne  „presúvať“ naše operačné stredisko „do terénu“. Takým spôsobom sme mali zabezpečenú kontrolu spojenia aj v priestoroch amfiteátra v piatok večer, ako aj v centre mesta pred a počas svätej omše v nedeľu na poludnie. Táto naša „mobilita“ bola dosiahnutá tým, že  potrebné antény (na rôzne rozsahy frekvencií profi pásma) boli nainštalované na pomocnom držiaku na streche môjho auta a ich montáž/demontáž bola otázkou krátkej chvíle (viď fotodokumentáciu).

VYHODNOTENIE AKCIE

Čo teda znamenala naša účasť na tomto podujatí z pohľadu koordinátorov tiesňovej služby A.R.E.S. za Košický a Prešovský kraj ?

Samotná akcia nebola typická A.R.E.S. akcia  so zásahom počas mimoriadnej situácie, avšak pre koordinátorov A.R.E.S.  z oboch krajov to bolo ostré cvičenie zabezpečenia a následnej koordinácie prevádzky rádiového spojenia pre veľký počet rádiových operátorov v teréne – spolu takmer 30 členov – dobrovoľníkov  plus cca 12 členov dobrovoľných hasičských zborov.

Z akcie sme získali napríklad tieto skúsenosti:

 • Jednotlivé teamy (zdravotníci, organizačný team a bezpečnostný team) komunikovali predovšetkým so svojim veliteľom a len v prípadoch potreby pomoci od iných teamov aj s operačným strediskom. To znižovalo početnosť požiadaviek na OS.
 • Práca na troch nezávislých frekvenciách vyžaduje prakticky aj troch operátorov na Operačnom stredisku, ktorých sme ale nemali k dispozícii a všetky tri kanály obslúžil len  jeden operátor (OM8ST). Vzhľadom na to, že frekvencia požiadaviek na OS nebola až taká vysoká, dalo sa to zvládať.
 • Aby sa na  OS jednotlivé pracoviská navzájom nerušili, je potrebné mať k rádiám náhlavné súpravy (slúchadlá) , najlepšie vrátane integrovaných mikrofónov. My sme mali ku každému rádiu zabezpečené samostatné slúchadlá, avšak sme ich nakoniec nevyužívali a to z dôvodu nedostatku operátorov. Druhým dôvodom bolo to, aby operátorka  z DHZ  Prešov, ktorá sedela na OS taktiež priamo počula z reproduktorov všetku prevádzku jednotlivých teamov a  bezprostredne prenášala požiadavky na dobrovoľných hasičov , ktorí sa nachádzali v blízkosti miesta potrebného zásahu.
 • Prevádzku OS je potrebné zachytávať do zošitov a spracovať po akcii prehľad udalostí a požiadaviek, ktoré boli riešené cez rádio vrátane času udalosti. To sme mali zabezpečené, ale zaznamenávali sme len vážnejšie udalosti a požiadavky orientované na OS , nie už vzájomnú bežnú komunikáciu v rámci teamov.
 • Prevádzka bola miestami náročná a to hlavne kvôli vysokej hlučnosti v sále, kde prebiehal rôzny program a kde bolo veľmi potrebné použiť odposluchové súpravy k rádiám. Mali sme tieto sady, ale nie ku všetkým rádiám, a preto ich dostali tie hliadky (hlavne zdravotníci), ktoré mali stanovište vo vnútri haly, kde bol hluk najväčší.
 • Pri viacdňovej akcii, ako bola táto, je kľúčovým problémom dobíjanie  rádiostaníc počas noci tak, aby na nasledujúci deň boli tieto opäť prevádzkyschopné. To sa zabezpečovalo tak, že sa na konci dňa ( cca o 22:00 ) stiahli všetky rádiostanice na operačné stredisko, teda ku mne a ja som ich v mieste ubytovania v škole cez noc nabíjal. Pretože som nemal dostatok nabíjačiek – musel som  uprostred noci vstať a vymeniť nabité rádia v nabíjačkách za tie ešte nenabíjané. Tento rituál som mal zabezpečený po tri noci po sebe. Vyzerá to teraz strašidelne, ale dalo sa to zvládnuť a rádia boli preto vždy plne nabité a funkčné počas celého dňa.
 • Otázkou, na ktorú sme na začiatku nemali odpoveď bolo, ako zvládnu prevádzku cez rádiostanice mladí ľudia, ktorí po prvý krát sa stretli s týmto spôsobom komunikácie, ktorý je úplne odlišný od fullduplex prevádzky cez mobilné telefóny. Aby som zabezpečil akési elementárne školenie rádiovej prevádzky pre týchto dobrovoľníkov, pripravil som ešte v stredu v noci krátky manuál, ktorý som potom rozmnožil v potrebnom počte a rozdal jednotlivým „operátorom“ spolu s rádiom a urobil som im krátke desaťminútové zaškolenie s praktickou ukážkou, ako má prebiehať rádiové spojenie medzi dvomi stanovišťami  alebo s veliteľom. Na moje veľké avšak príjemné prekvapenie  už po skončení prvého dňa akcie som mohol skonštatovať, že títo „novopečení rádioví operátori“ preukázali takú prevádzkovú disciplínu počnúc od správneho používania im pridelených volačiek v tvare MAA-01  až MAA 20  alebo ALFA 1 až ALFA 12 až po správne opakovanie nezachytených častí správ, že by sme radi takúto disciplínu videli aj na našich rádioamatérskych pásmach. Skutočné,  však veľmi milé prekvapenie. Občasné použitie osobných mien som v priebehu dňa toleroval, ale na konci dňa pri preberaní rádií som to mládežníkom vytkol. Veď aj mne sa to môže občas stať. Pri prevádzke na profi pásmach by sa to však nemalo stávať.

Trošku voľnejšie piatkové popoludnie, kedy sa účastníci rozpŕchli po meste na rôzne menšie aktivity a štadión sa v tom čase zavrel,  sme s Radom OM0AMR využili na návštevu „základne“ DHZ Prešov, teda garáží, kde majú prešovskí dobrovoľní hasiči zaparkovanú svoju Aviu a kde bude parkovať aj nová repasovaná  Tatra 148 s hasičskou nadstavbou, keď bude dokončená a dodaná tomuto zboru. V areáli budú mať aj skladové priestory, kde bude uskladnený všetok materiál, ktorí títo dobrovoľníci potrebujú a budú potrebovať k svojej činnosti. Na celom areáli bude potrebné vykonať veľa práce  pri jeho zrenovovaní a celkovom zreparovaní, ale je dobré, že ho už od Mesta Prešov získali a môžu ho ďalej zveľaďovať.  Táto naša návšteva bola naplňovaním „ducha“ Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  a rádioamatérmi zo skupín A.R.E.S.  v kraji, akú máme podpísanú za Košický kraj a v príprave je podpis rovnakej zmluvy aj za Prešovský kraj.

Celkove hodnotím našu účasť na tomto podujatí kladne, lebo sa nám podarilo počas celého trvania akcie udržať v prevádzke všetky potrebné rádiové siete s minimálnymi technickými problémami a tak prispieť k úspešnému priebehu akcie. Ešte viac si však vážim  možnosť získať neoceniteľné skúsenosti so zabezpečením akcie podobného rozsahu, ktoré by sme len ťažko získavali inými formami. Nešlo teda o rádioamatérsku aktivitu na rádioamatérskych pásmach ale o rádioamatérsku aktivitu v prospech iných dobrovoľníkov,  pri ktorej sa jednak využili naše technické a prevádzkové skúsenosti a vedomosti a časť z našej technickej výbavy  a na druhej strane sme sa my krajskí koordinátori A.R.E.S. mohli  obohatiť o ďalšie praktické skúsenosti. Jedinou škodou je snáď len to, že do celej činnosti nebolo možné zapojiť viacerých členov skupín ARES, pretože prístup na operačné stredisko bol obmedzený len pre definovaných členov a nebolo možné tam prijímať rôznych „hostí“. Do akcie by sa mohol zapojiť okrem nás  koordinátorov (OM0AMR, OM8ST) aj niekto iný, ale musel by mať možnosť  trvalejšie sa zapojiť do činnosti OS a to pri štvordňovej akcii a aj počas pracovných dní  by bol pre viacerých členov A.R.E.S. zrejme problém.  Akcia bola náročná, ale zvládla sa na veľmi  vysokej úrovni a bez mimoriadnych udalostí aj vďaka obetavej pomoci a nezištnej spolupráce všetkých dobrovoľníkov – mladých ľudí, ktorí zabezpečovali rôznymi formami celé toto podujatie.

Stano OM8ST a Rado OM0AMR

 


FOTODOKUMENTÁCIA  Z NAŠEJ ÚČASTI NA P-18

#01 OPERAČNÉ STREDISKO P1100452

Obr. 1:   Improvizované “Operačné stredisko” pre Celoslovenské stretnutie mládeže P-18, ktoré sme zriadili v miestnosti “Presscentra” podujatia. Každý team (zdravotníci, organizátori, bezpečnostný team) pracoval na samostatnej frekvencii a pri rádiách sme mali aj slúchadlá, aby sa jednotlivé okruhy nerušili. Pre každý team boli pripravené aj samostatné poznámkové bloky na záznam prevádzky. Pri tomto stole sedela aj operátorka Dobrovoľných hasičov so svojou ručnou rádiostanicou.

 

#02 RÁDIOVOZ S ANTÉNAMI P1100480.jpg

Obr. 2:   Za budovou štadióna pri okne “Presscentra” bolo zaparkované auto s držiakmi antén. Dve antény je vidieť, tretia (cca 50cm prútik na magnetickom držiaku) je takmer neviditeľná. Káble od rádií  išli z budovy k autu cez pootvorené vetracie okienko.

 

#03 ANTÉNA PREVÁDZAČA P1100513.jpg

Obr. 3:   Dvojprvková YAGI anténa VKV prevádzača, ktorý bol umiestený na veži kostola sv. Mikuláša v centre Prešova.

 

#04 NABÍJANIE RÁDIOSTANÍC P1100459.jpg

Obr. 4:   Počas troch nocí bolo potrebné zabezpečiť nabíjanie veľkého počtu rádiostaníc.

 

#05 NAPLNENÁ ŠPORTOVÁ HALA P1100476

Obr. 5:  Športová hala TATRAN Prešov bola po všetky dni naplnená až po strop, čo pri horúcom počasí a bez kvalitného vetrania či klimatizácie v hale robilo účastníkom problémy a tak zdravotníci museli zasahovať pri viacerých kolapsoch.  Asistovali im členovia hliadok DHZ, ktorí zabezpečovali okrem iného transport pacientov na ošetrovňu umiestnenú v zázemí haly.

 

#06 SANITKA OZ MRAK PRIPRAVENÁ P1100483.jpg

Obr. 6: Pri služobnom vchode do športovej haly bola stále pripravená sanitka OZ MRAK, ktorá sa aj reálne viackrát použila na prevoz zložitých stavov do nemocnice.(napr. silné alergie po uštipnutí hmyzom).

 

07 VOZIDLÁ DHZ PRIPRAVENÉ P1100509.JPG

Obr. 7:  Pri štadióne  boli stále pripravené aj hasičské autá slúžiacich zborov DHZ, ktoré však našťastie nebolo potrebné využiť.

 

#08 SLÚŽIACI ČLENOVIA DHZ PIATOK P1100469

Obr. 8:  Časť kolektívu dobrovoľných hasičov, ktorí mali službu v piatok 27.7.2018.

 

#09 GARÁŽE DHZ PREŠOV P1100487.jpg

Obr. 9:  V piatok popoludní sme si s Radom  OM0AMR a hasičmi z iných obcí Prešovského kraja prezreli garáže DHZ Prešov. Predmetom záujmu však boli aj zaparkované hasičské autá Tatra T 815, ale aj IVECO či AVIA a ich výbava.

 

#10 NA AMFITEÁTRI P1100492.jpg

Obr. 10:  Piatkový večerný program stretnutia P-18 sa konal v priestoroch Amfiteátra Prešov, preto sa vozidlá DHZ, ale aj môj “rádiovoz” presunuli  do tohto priestoru.

 

#11 DRUŽSTVÁ DHZ V AMFITEÁTRI P1100504.jpg

Obr. 11:  Partia dobrovoľných hasičov, ktorá mala večernú službu  v amfiteátri. Tu hlavne pomáhali organizátorom pri udržiavaní  poriadku pri príchode a odchode veľkého počtu účastníkov.

 

#12 PROGRAM V AMFITEÁTRI P1100508.jpg

Obr. 12:  Okrem plánovaného programu podujatia, ktorý prebiehal na pódiu amfiteátra mali účastníci aj neplánované prírodné divadlo, keďže práve v piatok 27.7.2018  večer prebiehalo úplné zatmenie mesiaca.

 

#13 SLÚŽIACI ČLENOVIA DHZ NEDEĽA P1100547.jpg

Obr. 13: Team dobrovoľných hasičov, ktorý mal službu v nedeľu 29.7.2018

 

#14 RÁDIOVOZ V MESTE P1100549.jpg

Obr. 14: Záverečná svätá omša Stretnutia P-18 sa konala v centre Prešova na námestí, preto sme sa aj my presunuli do stredu mesta ku kostolu sv. Mikuláša.

 

#15 OPERAČNÉ STREDISKO V AUTE V MESTE P1100548.jpg

Obr. 15:  Rádiostanice improvizovaného “operačného strediska”, ktoré bolo zriadené priamo v aute. Tu nám stačili len dva systémy – pre zdravotnícky  a bezpečnostný team.

 

#16 ZDRAVOTNÍCKY STAN V MESTE P1100518.jpg

Obr. 16: Zdravotnícky stan zriadený priamo na námestí Prešova počas akcií stretnutia P-18 konaných v tomto priestore.

 

#17 SANITKA OZ MRAK V MESTE - SOBOTA P1100534.jpg

Obr. 17:  Záchranári so sanitkou na námestí  pripravení k zásahu počas sobotného programu.

 

#18 SANITKA OS MRAK V MESTE - NEDEĽA P1100566

Obr. 18: Aj počas omše bola sanitka OZ MRAK pripravená v pohotovosti priamo na námestí. Našťastie sa nič vážneho nestalo a tak len ponúkali vodu a konzultácie.

 

Foto: OM8ST  (1-18)


 

 


 

Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: