KOŠICE FIRE RESCUE 2018

Publikované: 7.5.2018


Podľa základného popisu tohoto cvičenia na internete uverejnenom na  portáli „AKCUJ“  s adresou:

http://www.akcuj.sk/udalost/164348/kosice-fire-rescue-2018

bol základný zámer cvičenia nasledovný.

Cvičenie „Košice Fire Recue 2018“ je zamerané na nácvik zásahov dobrovoľných hasičských zborov obcí a ich spolupráce medzi sebou, ale aj s profesionálnymi hasičmi Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Cieľom je čo najreálnejšie nasimulovanie rôznych typov zásahov, od požiarov až po technické zásahy.

Cvičenie má byť jednak zdokonaľovacím procesom a tiež preverením už nadobudnutých zručností a spôsobilostí dobrovoľných hasičov, a má odhaliť slabšie stránky, na ktoré je potrebné sa v ďalšom výcvikovom období zamerať. Svojím edukatívnym charakterom prispieva k získaniu nových teoretických vedomostí ale aj praktických zručností v oblasti ochrany pred požiarmi. V priebehu cvičenia sa testuje aj nové vybavenie, výzbroj a výstroj, ktorú si dobrovoľné hasičské zbory zaobstarávajú, čo im následne umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc pri záchrane života, zdravia a majetku.

Pretože sa nachádzame na stránkach o aktivitách rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.  môžeme si položiť otázku, čo má A.R.E.S. spoločné s takýmto cvičením dobrovoľných hasičských zborov a prečo to tu uvádzam. Vysvetlenie je jednoduché a vychádza z analýz a úvah , ktoré sú popísané na tejto stránke v časti:
A.R.E.S. – SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI.  (LINKA)

Dobrovoľné hasičské zbory rovnako ako aj iné zložky integrovaného záchranného systému či už profesionálne alebo dobrovoľnícke používajú pri svojej činnosti rôznorodé rádiové spojovacie systémy a nie vždy im tieto systémy zaručia dostatočné a kvalitné spojenie počas ich zásahov. Rádioamatéri ako dobrovoľníci  môžu rôznymi formami pomôcť dobrovoľným hasičom  pri vylepšovaní ich  rádiových systémov spojenia a aj o tom bolo  zamýšľané Memorandum o spoluprácu rádioamatérov a DPO SR. Najlepšou cestou ako sa o tom presvedčiť a na oboch stranách spoznať lepšie svoje možnosti aj limity sú súčinnostné cvičenia rôzneho druhu, akým je  práve aj cvičenie KOŠICE FIRE RESCUE 2018  (ďalej KFR 2018).

Cvičenie KFR 2018 je už tretím ročníkom takéhoto  typu cvičenia, ktoré vzniklo  „zdola“ ako iniciatíva  vzmáhajúcich sa  miestnych obecných a mestských dobrovoľných hasičských zborov z košického kraja, ktorým už nestačilo zúčastňovať sa rôznych podujatí hasičského športu, ktoré sa uskutočňujú obvykle na miestnych futbalových štadiónoch, ale chceli si aj v teréne vyskúšať reálnu hasičskú činnosť pri rôznych druhoch zásahov. Prvý ročník bola len akcia iniciovaná výlučne zdola, nad druhým a tohtoročným tretím ročníkom už prevzala záštitu aj Územná organizácia DPO SR okresu Košice- okolie a podujatie sa postupne zlepšuje.

Na predošlých ročníkoch cvičeniach  KOŠICE  FIRE RESCUE sa zúčastňovali taktiež dobrovoľní záchranári z občianskeho združenia  MRAK so sídlom v Košiciach, ako aj kynologickí záchranári z Kynologického záchranného zboru SR (KZZ SR) so sídlom v Košiciach – Šaci.. Títo  záchranári  sa pomerne často zúčastňujú rôznych ostrých pátracích akcií po nezvestných osobách v rámci Slovenska a veľmi výrazne pociťujú rôzne problémy s rádiovým spojením medzi pátračmi v zložitom teréne. Preto hľadali cestu, ako si zlepšiť situáciu v tejto oblasti a našli kontakt na skupiny ARES a konkrétne na našu skupinu v Košiciach. Z uvedeného dôvodu nás začiatkom tohto roka  oslovili s konkrétnymi požiadavkami o pomoc v rôznych oblastiach  týkajúcich sa zlepšenia  rádiovej komunikácie  pre ich špecifické potreby. My sme samozrejme reagovali pozitívne na takúto konkrétnu a odborne definovanú požiadavku a tak sa začala naša spolupráca.

Jedným z prvých bodov spolupráce bola vzájomná príprava na tohotoročné cvičenie KOŠICE FIRE RESCUE 2018, ktoré sme za obidve spolupracujúce strany  považovali za veľmi dobrú príležitosť na preskúšanie vlastných možností ako aj  na prezentovanie účinnosti niektorých našich postupov, systémov a podobne.  Preto sme za ARES hneď na začiatku prisľúbili účasť na tomto cvičení a začali sa  naň pripravovať tým spôsobom, že sa v rámci pripraveného programu cvičenia vybrali tie časti cvičenia – tie aktivity cvičenia,  pri ktorých by sa mala najviac preukázať potreba dobrého a spoľahlivého rádiového spojenia medzi zasahujúcimi jednotkami a pripravil sa  podrobnejší scenár pre tieto časti.

Samotný program, priebeh a niektoré podmienky účasti na cvičení sú popísané v dokumente:

01 KOŠICE FIRE RESCUE – ZÁKLADNÉ INFO.pdf

Časový harmonogram cvičenia bol tesne pred cvičením upresnený v dokumente:

02 ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM KFR2018.pdf

Z tohto programu hasičského cvičenia sme si vybrali len nasledovné  aktivity, kde sme  mohli preskúšať niektoré naše systémy a možnosti:

Sobota 28.4.2017

  • Paňovce (noc) – pátracia akcia po nezvestnej osobe

 Nedel’a 29.4.2017

  • Medzev – odstraňovanie následkov veternej kalamity

 Pondelok 30.4.2017

  • Slanec (Izra) -likvidácia požiaru chaty

Celá naša činnosť na tomto cvičení je popísaná v správe:

03a VYHODNOTENIE CVIČENIA KOŠICE FIRE RESCUE 2018

ktorá je zverejnená aj na  našej rádioamatérskej stránke www.hamradio.sk v časti ARES (http://www.szr.sk/ares/index.html)

Koho to zaujíma, nájde v tejto správe základné informácie o našich aktivitách na cvičení, čo sa nám podarilo zabezpečiť pre jednotky hasičov a záchranárov  a ako to bolo hodnotené inými.


FOTODOKUMENTÁCIA Z CVIČENIA KOŠICE FIRE RESCUE 2018

Na týchto fotografiách sú zachytené niektoré zábery z hasičských aktivít, avšak dôraz je na zachytenie činnosti rádioamatérov z A.R.E.S. na tomto cvičení.

Ďalšiu fotodokumentáciu hasičských zásahov z tejto akcie nájdete na facebookovom profile  Územnej  organizácie DPO SR  Košice-okolie:

https://www.facebook.com/pg/%C3%9Azemn%C3%A1-organiz%C3%A1cia-DPO-SR-Ko%C5%A1ice-okolie-294817961008195/posts/?ref=notif


28.4.2018
Prvý deň cvičenia:  Čečejovce- Paňovce

#01 DSC_0195

Obr. 1  Hasiči dohasujú požiar stohu slamy v poliach za obcou Čečejovce

#02 P_20180428_145242_vHDR_On

Obr. 2  Prvé kontakty rádioamatérov s hasičmi z Medzeva pri ich historickom hasičskom vozidle Mercedes    (r. výroby 1965)

#03 IMG_3389

Obr. 3  Pripravuje sa monitorovacie pracovisko APRS

#04 P1100088

Obr. 4  Nástup na vyhodnotenie  dňa a vydanie výzvy k  nočnému zásahu: “Pátranie po nezvestnej osobe”  – komisári dňa a veliteľ zásahu.

#05 P1100089

Obr. 5  Nastúpené jednotky DHZ vrátane zúčastnených rádioamatérov (v popredí)

#06 DSC_0193

Obr. 6  Velitelia vydávajú  ďalšie pokyny k akcii “Pátranie po nezvestnej osobe”.

#07 IMG_3394

Obr. 7   Vydávajú sa rádiostanice pre veliteľov jednotiek DHZ

#08 DSC_0195

Obr. 8  Porada záchranárov – kynológov pred nástupom do akcie. Psík bol už veľmi netrpezlivý.

#09 PAŇOVCE- MAPA SEKTOROV

Obr. 9  Mapka sektorov, ktoré sa mali prehľadávať jednotlivými skupinami hasičov a záchranárov so psami.

#10 PAŇOVCE- MAPA

Obr. 10 Mapa okolia Paňoviec v ktorom prebiehala akcia “Pátranie po nezvestnej osobe”. Červenou značkou je vyznačené miesto “nástupišťa” jednotiek.


29.4.2018
Druhý deň cvičenia: Medzev

#11 P_20180429_140827_vHDR_On

Obr. 11  Ústie údolia Pivring pri ceste Medzev – Štós. Tu boli umiestnené naše vozidlá s prevádzačmi.

#12 DSC_0213

Obr. 12  Zostava crossband repeatra PMR/VKV na improvizovanom “stolíku” v osobnom aute.

#13 DSC_0196

Obr. 13  Rado OM0AMR rozbaľuje z auta zostavu duplexného repeatra VKV.

#14 DSC_0200

Obr. 14  Anténa sa umiestňuje na vyššie miesto – strechu auta

#15 DSC_0211

Obr. 15  Detailný pohľad na zostavu VKV repeatra

#16 P_20180429_172842_vHDR_On

Obr. 16 Celkový pohľad na pracovisko VKV repeatra aj s jeho obsluhou.

#17 P_20180429_152854_vHDR_On

Obr. 17 Pracovný team  obsluhy duplexného repeatra  a crossband repeatra v ústí údolia Pivring pri Medzeve.
Zľava: Braňo OM8WW,  Rado  OM8BU, Rado OM0AMR a Gusto OM8AGG.

#18 DSC_0228

Obr. 18  Na miesto zásahu – likvidácie veternej kalamity  dorazili hasičské teamy.

#19 DSC_0204

Obr. 19  Veterná kalamita bola ako naozajstná.

#20 DSC_0240

Obr. 20  Hasičské teamy pri odstraňovaní “veternej kalamity” mali naozaj čo robiť.

#21 DSC_0236

Obr. 21 V “uviaznutých autách” boli aj zranené osoby, ktoré bolo potrebné ošetriť.

#22 DSC_0250

Obr. 22. Ošetrovanie ranených osôb.

#23 P1100094

Obr. 23  Jaro OM8FT na monitorovacom pracovisku pri hasičskej zbrojnici v Medzeve.

#24 P1100095

Obr. 24  Krátkovlné antény na pásma 7 MHz a 14 MHz.

#25 P1100096

Obr. 25 Monitorovacie pracovisko na futbalovom štadióne v blízkosti zrenovovanej hasičskej zbrojnice.

#26 P1100101

Obr. 26  Slnko riadne pálilo a tak trochu pomáhal chládok v tieni auta (OM8ST).

#27 P1100103

Obr. 27  Pohľad do “strojovne” monitorovacieho pracoviska. Na stolíku sú VKV zariadenia a v kufri zariadenie pre prácu na KV so zdrojmi  12V napájania a elektrocentrálou (nezapojenou).

#28 P1100105

Obr. 28 K dispozícii bol aj počítač  so systémom  APRS. V Medzeve sme ho však nevyužívali.

#29 MAPA - MEDZEV

Obr. 29.   Mapa časti Medzeva a okolia: červená značka “A” – pozícia prevádzačov, zelená značka “B” – pozícia monitorovacieho pracoviska.


30.4.2018
Tretí deň cvičenia:  Slanec – Izra

#31 IMG_3408

Obr. 31 Umiestnenie prevádzačov v lese pri ceste ku chate Kopáska  (pri odbočke žltej značky smerujúcej k jazeru Izra.)

#32 IMG_3396.JPG

Obr. 32  Les sa smerom na juh zvažuje smerom k jazeru Izra. Miesto s dobrým pokrytím dôležitých miest na trase “vodovodu”  rádiovým signálom.

#33 IMG_3415

Obr. 33  VKV duplexný prevádzač na zvolenej kóte a jeho obsluha.
Zľava: Rado OM0AMR, Rado OM8BU a Braňo OM8WW

#34 IMG_20180430_125141

Obr. 34. Paľo OM0AYY testuje svoj TRX OMEGA

#35 IMG_3414

Obr. 35  “Bojová” porada v teréne

#36 45 P1100110

Obr. 36 Stanovište monitorovacieho pracoviska pri jazere Izra a časť teamu.

#37 P1100109

Onr. 37 Pod prístreškom už bolo príjemnejšie ako na úpeku v Medzeve.
Zľava: Samo OM8ABS a Ivan OM0AD.

#38 P1100112

Obr. 38   Prvé čerpadlo Magirus nasáva vodu z jazera Izra do hadíc.

#39 P1100113

Obr. 39. Vedenie tlakovej vody – prvá časť

#40 P1100114

Obr. 40 Vedenie tlakovej vody – druhá časť.

#41 P1100115

Obr. 41  Vedenie tlakovej vody pokračuje po ceste ďalej až ku chate Kopáska ( 3,2 km) s dotlačovacími čerpadlami každých cca 400 m

#42 IMG_3411

Obr. 42   Naťahujú sa hadice na ďalší úsek vedenia

#43 IMG_3425

Obr. 43 Hadice sú nakoniec natiahnuté až ku chate Kopáska a voda strieka (len do lesa, lebo chata naozaj nehorí)

#44 IMG_3426

Obr. 44 Voda strieka aj z druhej strany chaty Kopáska

#45 P1100125

Obr. 45  Team rádioamatérov ARES zúčastnených na treťom dni cvičenia KFR 2018.
Zľava: Samo OM8ABS, Braňo OM8WW, Rado OM8BU, Rado OM0AMR, Paľo OM0AYY, Stano OM8ST a Ivan OM0AD

#46 IMG_3430

Obr. 46  Nástup  jednotiek na vyhodnotenie dňa a celého cvičenia KFR 2018
(dvor základnej školy Slanec)

#48 IMG_20180430_160314

Obr. 47 Komisári  odovzdávajú veliteľom jednotiek ďakovné listy

#49 IMG_3439

Obr. 48  Aj rádioamatérska tiesňová služba ARES  dostala ďakovný list.

#50 ĎAKOVNÝ LIST (1)

Obr. 49 Ďakovný list predsedu UzV DPO SR Košice-okolie.

#51 MAPA- IZRA

Obr. 50 Mapa  lokality Izra.
Prevádzače boli umiestnené v mieste  označenom zelenou značkou “B”. Monitorovacie stredisko bolo umiestnené pri jazere Izra – červená značka “A”. Chata Kopáska je na konci slepej lesnej cesty vedúcej na juh popri mieste “B” až ku červeno značkovanej turistickej trase.


Advertisement

Stránka o rádioamatéroch, rádioamatérskej technike a amatérskom vysielaní – vo výstavbe

%d blogerom sa páči toto: